ෂැංෙසෝ Xiya උපකරණයක් Co., Ltd. ගැන

ෂැංෙසෝ Xiya උපකරණයක් Co., Ltd. (කලින් ෂැංෙසෝ Xiangyang උපකරණයක් Co., Ltd.) නිෂ්පාදන අත්දැකීම්, වසර 30 කට වැඩි කාලයක් පරණ නිෂ්පාදක වේ. එහි නිෂ්පාදිත ප්රධාන නිෂ්පාදන ලෝහ අත් උෂ්ණත්ව මානය, කාර්මික වීදුරු උෂ්ණත්ව මානය, වීදුරු ෙරොටර් flowmeter, තෙල් පිරවූ කම්පන නොවදින පීඩන මානය හා උෂ්ණත්වය, ගලන හා පීඩනය උපකරණ අනෙකුත් ආකාරයේ විවිධ වර්ගයේ, V-type උෂ්ණත්වමානයේ වේ.

නවතම පුවත් සහ සිදුවීම්