ෂැංෙසෝ Xiya උපකරණයක් Co., Ltd. ගැන

ෂැංෙසෝ Xiya උපකරණයක් Co., Ltd. (කලින් ෂැංෙසෝ Xiangyang උපකරණයක් Co., Ltd.) නිෂ්පාදන අත්දැකීම්, වසර 30 කට වැඩි කාලයක් පරණ නිෂ්පාදක වේ. එහි නිෂ්පාදිත ප්රධාන නිෂ්පාදන ලෝහ අත් උෂ්ණත්ව මානය, කාර්මික වීදුරු උෂ්ණත්ව මානය, වීදුරු ෙරොටර් flowmeter, තෙල් පිරවූ කම්පන නොවදින පීඩන මානය හා උෂ්ණත්වය, ගලන හා පීඩනය උපකරණ අනෙකුත් ආකාරයේ විවිධ වර්ගයේ, V-type උෂ්ණත්වමානයේ වේ.

නවතම පුවත් සහ සිදුවීම්

  • කොහොමද උෂ්ණත්වමානයේ බෙදා ඇත?

    කොහොමද උෂ්ණත්වමානයේ බෙදා ඇත?

    දැන් වෙළෙඳපොළ පොදුවේ භාවිත උෂ්ණත්වමාන වෙන් කරනු ලැබේ: වීදුරු උෂ්ණත්ව මානය, bimetallic උෂ්ණත්ව මානය, පීඩනය උෂ්ණත්ව මානය, සූර්ය උෂ්ණත්ව මානය, ශරීරය මතුපිට උෂ්ණත්වය පීඩනය, මතුපිට therm ...
  • මැයි 2019, අප නිෂ්පාදන උපකරණ උෂ්ණත්වමානයේ කර්මාන්තය-ප්රමුඛ ස්වයංක්රීය වීදුරු හඳුන්වා !!

    මැයි 2019, අපි කර්මාන්තය-l හඳුන්වා ...

    මැයි 2019, අප නිෂ්පාදන උපකරණ උෂ්ණත්වමානයේ කර්මාන්තය-ප්රමුඛ ස්වයංක්රීය වීදුරු හඳුන්වා !!