អំពី Changzhou Xiya ឧបករណ៍ Co. , Ltd

Changzhou Xiya ឧបករណ៍ Co. , Ltd (អតីត Changzhou ក្រុង Xiangyang ឧបករណ៍ Co. , Ltd) គឺជាក្រុមហ៊ុនផលិតដែលមានអាយុជាង 30 ឆ្នាំនៃបទពិសោធន៍ផលិតកម្ម។ ផលិតផលសំខាន់របស់ខ្លួនគឺ V-ប្រភេទទេម៉ូម៉េតេ, ទេម៉ូម៉េតេដៃអាវដែក, ទេម៉ូម៉េតេកញ្ចក់ឧស្សាហកម្ម, ប្រភេទផ្សេងគ្នានៃ flowmeter កញ្ចក់ rotor, ឆក់ភស្តុតាងរង្វាស់សម្ពាធប្រេងដែលពោរពេញទៅនិងប្រភេទដទៃទៀតនៃសីតុណ្ហភាពនិងឧបករណ៍សម្ពាធហូរ។

ដំណឹងនិងព្រឹត្តិការចុងក្រោយបំផុត